Algemene voorwaarden


ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN AMZA PROUCTS DAG HAMMARSKJÖLAAN 58 3223 HE HELLEVOETSLUIS. TEL 06-15464607 KVK 56806590 BTW. NL002013002B36

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Amzaproducts.nl verder aan te duiden als Amzaproducts.nl, en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Amzaproducts.nl overeengekomen worden.

1.2Onder 'de afnemer' wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, dan wel een ieder die met Amzaproducts.nl een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Amzaproducts.nl een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

1.4 Amzaproducts.nl is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene verkoop, levering- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Deze zullen worden gepubliceerd op onze site www. Amzaproducts.nl

Artikel2.Aanbiedingen

2.1Alle door Amzaproducts.nl gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen, en daaraan ontleende gegevens.

2.2 Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door Amzaproducts.nl met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat.

2.3 Door Amzaproducts.nl verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.4 Amzaproducts.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren, of betaling vooraf te verlangen.

2.5 Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.

Artikel3.Prijzen

3.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euro's, het BTW tarief wordt op het factuur of op de offerte aangegeven.

3.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Amzaproducts.nl gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel4.Leveringen

4. Amzaproducts.nl bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/ vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer. Amzaproducts.nl is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten, indien en voor zover Amzaproducts.nl zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

4.2 De afnemer is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals beschadiging en/of onvolledigheid. In geval van beschadiging of het ontbreken van colli, dient dit altijd direct op de aftekenlijst van de vervoerder te worden aangetekend en gemeld te worden bij Amzaproducts.nl Indien de beschadiging of ontbrekende colli na aflevering wordt geconstateerd, dient dit alsnog binnen een termijn van 5 dagen bij de vervoerder gemeld te worden. De reclame dient vergezeld te gaan van opgave van levering- of factuurnummer waaronder de zending is verstuurd.

4.3 Na aftekening voor ontvangst wordt de afnemer geacht de zending te hebben goedgekeurd.

4.4Indien en voor zover de reclame door Amzaproducts.nl gegrond wordt bevonden zal Amzaproducts.nl, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke goederen vervangen, zonder dat de afnemer daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.

4.5Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Amzaproducts.nl

Artikel5.Levertijd

5.1 Alle door Amzaproducts.nl genoemde (levering)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Amzaproducts.nl bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Amzaproducts.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

5.2 Overschrijding van de door Amzaproducts.nl opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

5.3Indien Amzaproducts.nl door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Amzaproducts.nl gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst zonder een gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel6.Garantie

6.1De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik (verkeerd inbouwen of aansluiten). Gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan Amzaproducts.nl zijn gewijzigd of worden onderhouden.

6.2 Diverse producten worden geleverd met on-site garantie, dit houdt in dat de garantie bij de leverancier moet worden geclaimd en wordt opgevolgd door de leverancier. Amzaproducts.nl is niet aansprakelijk voor deze vorm van garantie.

6.3 Diverse producten worden geleverd met fabrieksgarantie, Amza products. geeft geen fabrieksgarantie. Wij bieden wel de service om de garantie, tegen een kleine vergoeding, voor u te claimen.

6.4 Indien het product bij controle niet DOA of defect blijkt te zijn, wordt euro 50,00 onderzoekskosten in rekening gebracht.

6.5 Defecten veroorzaakt door software- of configuratieproblemen vallen niet onder garantie.

6.6 Indien u een artikel ter reparatie aanbiedt, vermeld dan duidelijk: klachtomschrijving, wanneer de klacht precies optreedt. Wij trachten uw reparatie z.s.m. uit te voeren, doch houdt u rekening met een week.

6.7 Indien u via Internet of via ons callcenter het product heeft gekocht, overlegd u dan naar welk adres het product retour moet worden verzonden. Dit omdat sommige producten rechtstreeks naar de leverancier worden verzonden, teneinde de termijn van retouren zoveel mogelijk voor u te verkorten.

6.8 De kosten voor verzending naar Amzaproducts.nl zijn voor rekening van de klant. Ongefrankeerde goederen worden niet geaccepteerd. De klant is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Amzaproducts.nl. Dit kan niet worden verhaald op de transportverzekering van Amzaproducts.nl.

6.9 De verzendkosten van de omruiling of gerepareerde product naar de klant zijn voor rekening van Amzaproducts.nl, mits het om defecte artikelen gaat.

Artikel 7. Ruilen, retourneren en reclameren

7.1Retournering via transport van het verkeerd geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming van Amzaproducts.nl.

7.2 Ruilen van artikelen kan alleen indien er een geldig aankoopbewijs getoond wordt.

7.3 Artikelen kunnen alleen geruild worden mits ze in originele en onbeschadigde staat verkeren.

7.4 Artikelen kunnen alleen geruild worden mits ze compleet worden aangeboden.

7.5 Te ruilen artikelen moeten in de originele verpakking zitten, deze verpakking moet in onbeschadigde staat verkeren.

7.6Indien uw artikel defect raakt binnen 14 dagen na aankoop, wordt deze voor een nieuw exemplaar omgeruild, mits op voorraad en indien het niet gaat om artikelen waar on-site garantie op van toepassing is. Na deze 14 dagen moeten wij uw artikel bij de leverancier ter garantie aanbieden.

7.8Bepaalde producten worden omgeruild voor een vervangend, vergelijkbaar artikel (indien een artikel niet meer geproduceerd wordt), afhankelijk van de garantievoorwaarden van de leverancier.

7.9Volgens de wet op reclameren, kunt u uw geld retour ontvangen binnen 8 dagen na aankoop. Dit geldt echter niet voor op maat samengestelde producten of voor aan prijsschommelingen onderhevige artikelen..

7.10Verkeerd bestelde artikelen kunnen worden gecrediteerd. Hiervoor zal 5 euro in rekening gebracht worden.

7.11 Bestelartikelen die op verzoek van de klant worden besteld, worden door Amza products niet retour genomen. Indien de fabrikant bereid is om deze goederen retour te nemen en er een Re-stockingcharges worden berekend. Worden deze in mindering gebracht op de creditnota of via het terug storten per bank.

Artikel8. Eigendomsvoorbehoud

8.1Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Amzaproducts.nl tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

8.2De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Amzaproducts.nl, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Amzaproducts.nl heeft voldaan.

8.3Ingeval Amzaproducts.nl de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Amzaproducts.nl op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9. Amzaproducts.nl is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Amzaproducts.nl. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of -vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

9.2 Amzaproducts.nl is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan Amzaproducts.nl toerekenbare opzet of grove schuld. In geen geval reikt de aansprakelijkheid verder dan de dekking van de door Amzaproducts.nl afgesloten verzekering.

9.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Amzaproducts.nl geleverde goederen, is Amzaproducts.nl niet aansprakelijk.

9.4De afnemer vrijwaart Amzaproducts.nl en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Amzaproducts.nl geleverde.

9.5De aansprakelijkheid van Amzaproducts.nl uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

9.6Amzaproducts.nl is niet aansprakelijk voor de data op de datadragers. De klant is zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) maken van een back-up. Het wordt aanbevolen een back-up te maken voor het aanbieden van een artikel te reparatie.

Contact gegevens

Indien u contact met ons op wilt nemen gebruikt u dan de bovenstaande gegevens.

In geval van retourneren van een product gelieve eerst contact met ons op te nemen.